Seznam lekcí, které v kurzu pro začátečníky naleznete: 

1. Co je angličtina

2. Anglická abeceda – hláskujeme

3. Anglické samohlásky – vyslovujeme æ a ǝ

4. Anglické souhlásky 1 – vyslovujeme ɵ a Þ

5. Anglické souhlásky 2 – vyslovujeme w a ŋ

6. Zájmena osobní

7. Sloveso „být“

8. Neurčitý člen

9. Sloveso „být“ - zápor a otázka

10. Určitý člen

11. Množné číslo

12. Zájmena ukazovací, tázací výrazy, příslovce

13. Oslovování a pozdravy

14. Sloveso „mít“

15. Zájmena přivlastňovací , otázka „whose“ + 2.p.

16. Číslovky & dny a měsíce

17. Hodiny

18. Slovní přízvuk – učíme se slovíčka

19. Krátké odpovědi

20. Přídavná jména

21. Zájmena ukazovací 2

22. Místní předložky

23. Časové předložky

24. Rozkazovací způsob

25. Přítomný čas prostý

26. Přítomný čas prostý II (zápor)

27. Přítomný čas prostý III (otázka)

28. Přítomný čas prostý IV (užití)

29. Moci, umět

30. Předložky a spojky

31. Sloveso „moci“ – vidět, slyšet, cítit

32. Zájmena v předmětovém pádě

33. Rozkazovací způsob – zápor

34. Přítomný čas průběhový

35. Přítomný čas průběhový (zápor a otázka)

36. Příslovce

37. Počitatelnost podstatných jmen

38. Předložka „of“ – 2. pád

39. Zájmena „Some“ a „Any“

40. Vyjadřování množství

41. Vyjadřování množství – „Kolik?“

42. Vyjadřování množství - „too“ a „enough“

43. Zájmena neurčitá a záporná

44. Přítomný čas prostý V (časové výrazy)

45. Číslovky II