Reklamační řád

Vzhledem k povaze prodávaných produktů, jimiž jsou vzdělávací materiály v elektronické podobě, nemůže uživatel uplatnit práva z vadného plnění. Nicméně má právo podle Obchodních podmínek odstoupit od smlouvy do 21 dnů (platí pro objednávku on-line kurzu), resp. 14 dnů (platí pro objednávku e-booku) od zpřístupnění služby poskytovatelem, resp. odesláním produktu (počítá se od data odeslání přístupových údajů uživateli, resp. odeslání produktu na e-mailovou adresu uživatele) a to bez povinnosti udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@svobodnaanglictina.cz zasláním prohlášení, že uživatel od smlouvy odstupuje. Uživateli bude zaplacená částka vrácena v plné výši nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Uživatel má tedy dostatečnou lhůtu na to, aby se seznámil s dodanou službou, resp. produktem a v případě, že zjistí, že mu tyto z nějakého důvodu nevyhovují, má tuto možnost provedení reklamace. Poskytovatel nedává uživateli žádná práva z odpovědnosti za vady obsahu on-line produktů poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line produktů. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy uživatel dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line produktu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.