Obchodní podmínky

 

Mgr. Martin Thorovský

Identifikační číslo: 88723739

Adresa podnikatelského subjektu: Opava, Černá 1419/9, PSČ 746 05

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelského subjektu Mgr. Martin Thorovský, se sídlem Opava, Černá 1419/9, PSČ 746 01, IČ: 88723739 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a další fyzickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového rozhraní poskytovatele, které je umístěné na webové stránce na internetové adrese http://www.svobodnaanglictina.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3.  Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.  Uživatelský účet

2.1 Uživatelský účet je součástí služby „on-line kurz“. Po přijetí platby na účet poskytovatele jsou uživateli obratem zaslány přístupové údaje do jeho uživatelského účtu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Poskytovatel může zrušit uživatelský účet v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí strany.

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1 Kupní smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem doručení elektronické objednávky prostřednictvím webového formuláře na webové stránce.

3.2 Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen za každý jednotlivý produkt. Veškeré uvedené ceny odpovídají koncové ceně pro uživatele.

3.3 Pro objednání zboží nebo služby vyplní uživatel objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

  • druhu objednávaného zboží (e-book) nebo služby (vzdělávací on-line kurz),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo služby,
  • osobní a fakturační údaje uživatele: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní adresa (ulice, město, PSČ); případně název firmy, IČ a DIČ.

3.4 Uživatel zodpovídá za správnost údajů vložených do objednávkového formuláře. Objednávku odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.5 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1  Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, je možno poskytovateli uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300632789 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“)
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay

4.2 V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.3 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1      Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli službu v plném rozsahu. Uživatel bude mít po přihlášení ke svému uživatelskému účtu přístup k veškerému obsahu, který si objednal.  

5.2      Uživatel není oprávněn poskytovat službu či jakoukoliv její část třetím osobám. Není oprávněn zveřejňovat či jakkoliv zpřístupňovat na internetu kteroukoliv součást obsahu svého uživatelského účtu. Uživatel se tímto zavazuje respektovat autorská práva poskytovatele.

5.3      Uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy. Podmínky, za kterých je uživateli toto umožněno, jsou uvedeny v bodu 6.1.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1     Uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od objednání služby on-line kurz nebo do 14 dnů od objednání produktu e-book. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@svobodnaanglictina.cz zasláním prohlášení, že uživatel od smlouvy odstupuje. Uživateli bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

6.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

7. Přeprava a dodání zboží 

7.1   Zboží, resp. služba je dodávána či zpřístupňována uživateli poskytovatelem elektronickou formou. U on-line kurzu se dodáním zboží rozumí zaslání přístupových hesel k uživatelskému účtu, resp. zpřístupnění obsahu členské sekce (videa ve formátu MP4, audia ve formátu MP3, textové materiály ve formátu PDF). U e-booku se dodáním zboží rozumí zaslání vzdělávacího materiálu ve formátu PDF v příloze na e-mail uživatele.

8.  Další práva a povinnosti smluvních stran 

8.1     Uživatel nabývá vlastnictví ke zboží či službě zaplacením celé kupní ceny zboží či služby.

8.2    Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.  Ochrana osobních údajů 

9.1 Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.   Zasílání obchodních sdělení 

10.1 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.

11.    Závěrečná ustanovení 

11.1 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.2 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Černá 9, Opava, 746 05, adresa elektronické pošty: info@svobodnaanglictina.cz. 

 

V _________ dne _________                                                                                                                                            

Mgr. Martin Thorovský